ભાગોળ, વગો, પુર અને પાદરઃ નડિયાદ ભણવામાં અને ગણવામાં જાહોજલાલ રહ્યું છે

મુઘલ શાસનકાળમાં નડિયાદ હાકેમોનું મુખ્ય મથક હતું. એ સમયમાં અકીક, ગળી, કાપડ, બાસ્તો, છીંટ અને કપડાં રંગવા સહિતના ઉદ્યોગમાં નડિયાદ ધીખતું નગર હતું. 18મી સદીમાં

EnglishGujaratiSpanish
error: Content is protected !!