‘ઓડ માથા ફોડ’, ‘ચાંગાના સૌ નાગા.’ નાવલીમાં કદી ન્યાય નહિ, ને નાપા લે એનું આપે નહીં, અંડા ગંડા નરસંડા, ફરીને આવજે ઉત્તરસંડા

ચરોતરની જાણીતી કહેવતોઃ સમૃદ્ધિ, મોટાઈ, બડાઈ, સાહસિકતા, ઉદારતા અને એબનું પ્રતિબિંબઃ દરેક ગામ પોતપોતાના સ્વભાવ પ્રમાણેની કહેવતો ધરાવે છે   ડો. રમણભાઈ પી. પટેલ   કંઠસ્થ

error: Content is protected !!